Công ty Điện lực Thủ Đức xử lý dây leo trùm đường dây điện

Công ty Điện lực Thủ Đức đến phát quang. Ảnh Công ty Điện lực Thủ Đức cung cấp.
Công ty Điện lực Thủ Đức đến phát quang. Ảnh Công ty Điện lực Thủ Đức cung cấp.
Công ty Điện lực Thủ Đức đến phát quang. Ảnh Công ty Điện lực Thủ Đức cung cấp.
Lên top