Có được hưởng chế độ ốm đau và tiền nghỉ phép trong một ngày?

Người lao động không thể vừa hưởng chế độ ốm đau, vừa hưởng tiền nghỉ phép trong cùng một ngày. Ảnh Nam Dương
Người lao động không thể vừa hưởng chế độ ốm đau, vừa hưởng tiền nghỉ phép trong cùng một ngày. Ảnh Nam Dương
Người lao động không thể vừa hưởng chế độ ốm đau, vừa hưởng tiền nghỉ phép trong cùng một ngày. Ảnh Nam Dương
Lên top