Có cần dùng sổ tạm trú làm thẻ căn cước công dân gắn chíp không?

Lên top