Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

SAU PHẢN ÁNH CỦA BÁO LAO ĐỘNG:

Cấp tốc xử phạt bến cóc, tổng kiểm tra cây xăng