Cảnh báo dư lượng hóa chất độc hại trong hàng thời trang

Lấy mẫu nước thải để kiểm định về hóa chất độc hại tại nhà máy sản xuất dệt may (ảnh: T.R.L).
Lấy mẫu nước thải để kiểm định về hóa chất độc hại tại nhà máy sản xuất dệt may (ảnh: T.R.L).
Lấy mẫu nước thải để kiểm định về hóa chất độc hại tại nhà máy sản xuất dệt may (ảnh: T.R.L).
Lên top