Cần xử lý nghiêm việc đập phá sân chơi A5 Khu tập thể Nam Đồng

Phần tường bao của sân chơi Khu tập thể A5 Nam Đồng bị đập phá.
Phần tường bao của sân chơi Khu tập thể A5 Nam Đồng bị đập phá.