Cần tôn trọng bản quyền trí tuệ

Bức tranh cổ động "Hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng"  (bên phải) và bức tranh cổ động về kỳ Thế vận hội 1980 tổ chức tại Liên Xô (bên trái).
Bức tranh cổ động "Hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng" (bên phải) và bức tranh cổ động về kỳ Thế vận hội 1980 tổ chức tại Liên Xô (bên trái).
Bức tranh cổ động "Hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng" (bên phải) và bức tranh cổ động về kỳ Thế vận hội 1980 tổ chức tại Liên Xô (bên trái).
Lên top