Bạn đọc báo Lao Động có ý kiến hay nhất tháng 6:

Cần tiếng nói bảo vệ người lao động mạnh hơn