Cần lên án mạnh mẽ hơn nữa đối với hành động thô bạo với phụ nữ