Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi từ ngày 1.11.2017

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi từ 1.11.2017 (Ảnh: Giao thông)
Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi từ 1.11.2017 (Ảnh: Giao thông)