Cách đăng ký online tiêm mũi 2 vaccine COVID-19

Đối với người đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, có thể đăng ký tiêm mũi 2 tại Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế.
Đối với người đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, có thể đăng ký tiêm mũi 2 tại Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế.
Đối với người đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, có thể đăng ký tiêm mũi 2 tại Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế.
Lên top