Các trường đại học ở Đà Nẵng liên minh chống truyền thông “bẩn”

Các Trường Đại học ở Đà Nẵng đang vất vả đối phó với các chiến dịch truyền thông "bẩn" trong tuyển sinh. Ảnh ĐHĐN
Các Trường Đại học ở Đà Nẵng đang vất vả đối phó với các chiến dịch truyền thông "bẩn" trong tuyển sinh. Ảnh ĐHĐN
Các Trường Đại học ở Đà Nẵng đang vất vả đối phó với các chiến dịch truyền thông "bẩn" trong tuyển sinh. Ảnh ĐHĐN
Lên top