Biển giới hạn tải trọng, cắm chỉ để cho vui?

Lên top