Bầu Đức và bằng đại học

Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ VHTTDL vì... không có bằng đại học. Ảnh: H.A
Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ VHTTDL vì... không có bằng đại học. Ảnh: H.A
Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ VHTTDL vì... không có bằng đại học. Ảnh: H.A