Bất cập quy định “đẳng cấp” trong phân hạng chức danh giáo viên

Các giáo viên tài năng của tỉnh Nghệ An được khen thưởng, tôn vinh. Ảnh: HĐ
Các giáo viên tài năng của tỉnh Nghệ An được khen thưởng, tôn vinh. Ảnh: HĐ
Các giáo viên tài năng của tỉnh Nghệ An được khen thưởng, tôn vinh. Ảnh: HĐ
Lên top