Bạn đọc mong muốn làm rõ vụ thỉnh “vong báo oán” ở Ba Vàng

Bạn đọc lên án mạnh mẽ và mong muốn cơ quan chức năng làm đến cùng việc thỉnh "vong báo oán" chùa Ba Vàng.
Bạn đọc lên án mạnh mẽ và mong muốn cơ quan chức năng làm đến cùng việc thỉnh "vong báo oán" chùa Ba Vàng.
Bạn đọc lên án mạnh mẽ và mong muốn cơ quan chức năng làm đến cùng việc thỉnh "vong báo oán" chùa Ba Vàng.
Lên top