Ai được cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân?

Một số cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo luật định.
Một số cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo luật định.
Một số cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo luật định.
Lên top