Ai có thể lựa chọn tiện ích làm hộ chiếu gắn chip điện tử?

Từ ngày 14.8.2021 biểu mẫu hộ chiếu mới có hiệu lực, trong đó có loại hộ chiếu gắn chip điện tử. Ảnh: LDO.
Từ ngày 14.8.2021 biểu mẫu hộ chiếu mới có hiệu lực, trong đó có loại hộ chiếu gắn chip điện tử. Ảnh: LDO.
Từ ngày 14.8.2021 biểu mẫu hộ chiếu mới có hiệu lực, trong đó có loại hộ chiếu gắn chip điện tử. Ảnh: LDO.
Lên top