80% người lao động tại khu công nghiệp sẽ được theo dõi sức khỏe điện tử

80% người lao động tại KCN sẽ được theo dõi sức khỏe điện tử. Ảnh: LDO.
80% người lao động tại KCN sẽ được theo dõi sức khỏe điện tử. Ảnh: LDO.
80% người lao động tại KCN sẽ được theo dõi sức khỏe điện tử. Ảnh: LDO.
Lên top