Trách nhiệm để học sinh ngồi “nhầm” lớp thuộc về ai?

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)