Khai thác mỏ sắt Thạch Khê:

Cần một tư duy mới

Việc góp vốn của các cổ đông vẫn còn quá thấp và quá chậm khiến dự án Thạch Khê bị ngưng trệ 8 năm nay
Việc góp vốn của các cổ đông vẫn còn quá thấp và quá chậm khiến dự án Thạch Khê bị ngưng trệ 8 năm nay