Cải cách thủ tục hành chính cần văn hóa xin lỗi

Chiếc gương mới cùng lời xin lỗi.
Chiếc gương mới cùng lời xin lỗi.