Bạn đọc viết: Ý thức giao thông của người Hà Nội đã xuống tận đáy