VIẾT TIẾP VỤ ĐOÀN XE QUÁ TẢI TRÁI PHÉP TRÊN ĐÊ KÊNH VÀNG (BẮC NINH):

Vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều