CAO ĐẲNG VÀ TRƯỜNG NGHỀ:

Thiếu trầm trọng thí sinh