Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI TỈNH HÀ TĨNH:

Nóng việc để Formosa xả thải ra biển hay ra sông?