ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

Chủ động ứng phó với hạn mặn