Rối nước làng Ra – dần mai một theo thời gian

 Sân khấu ao đình – nơi biểu diễn của phường rối nước.
Sân khấu ao đình – nơi biểu diễn của phường rối nước.
Sân khấu ao đình – nơi biểu diễn của phường rối nước.
Lên top