Hubert Burda Media kiểm tra số liệu suốt 8 tháng trước khi đầu tư vào Cốc Cốc

ông Peter Kennedy - Chủ tịch của Hubert Burda Media.
ông Peter Kennedy - Chủ tịch của Hubert Burda Media.
ông Peter Kennedy - Chủ tịch của Hubert Burda Media.
Lên top