Hồ sơ Formosa vào Hà Tĩnh được “gật” một cách siêu tốc: Trách nhiệm của ai?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa duyệt ngày 30.6.2008.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa duyệt ngày 30.6.2008.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa duyệt ngày 30.6.2008.
Lên top