Công đoàn TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South): Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần người lao động

Trụ sở Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
Trụ sở Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
Trụ sở Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
Lên top