Bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI):

Bầu bổ sung 2 đồng chí vào Bộ Chính trị, 1 đồng chí vào Ban Bí thư

Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị.
Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị.
Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị.
Lên top